9. Những thể hư hoại của con người?
ID027770 - Chương : 9. Những thể hư hoại của con người? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

9. Những thể hư hoại của con người?

Có ba thế giới mà con người luân chuyển trong vòng sanh tử để tấn hóa là:

. Hạ giới (cõi trần)
. Trung giới (dục giới)
. Thượng giới (Thiên đàng).

Chính là tại cõi Thượng giới hay là Thiên đường mà con người trải qua một thời gian rất quan trọng, sau khi chết, thời gian nầy kéo dài ra lần lượt khi con người tấn hóa.

Ba thể mà con người dùng để hoạt động trong ba cõi nầy đều hư hoại. Ba thể hư hoại là xác thân, vía và trí, chúng nó liên lạc với ba cõi: Hạ giới, Trung giới và Thượng giới.

Tóm lại:

1. Xác thân ở trong cõi Hạ giới (cõi trần)
2. Vía - Trung giới (dục giới)
3. Trí - Thượng giới (Thiên đàng)