16. Những thể bất diệt của con người theo Huyền Bí Học?
ID027784 - Chương : 16. Những thể bất diệt của con người theo Huyền Bí Học? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

16. Những thể bất diệt của con người theo Huyền Bí Học?

Đức Thượng Đế tạo con người đặng tượng trưng hình ảnh bất diệt của Ngài. Chúng ta gọi là Monade, là một đơn vị, tinh hoa của Bản ngã. Monad nhập vô vật chất để chinh phục nó và tinh thần hóa nó.

Monad lấy một nguyên tử của ba cõi cao: Niết bàn, Bồ đề, Thượng giới để làm cái nhân cho ba thể cao là Tiên thể, Kim thân và Thượng trí. Có một sợi dây làm bằng chất khí cõi Bồ đề nối liền ba thể nầy với nguyên tử của ba cõi thấp để làm hột giống của ba thể: Hạ trí, Vía và Xác thân.

Tiên Thể hay thể Tối Thiêng liêng chỉ là một nguyên tử của cõi Niết bàn, một sợi dây làm bằng chất khí tinh vi, ấy là hiện thân của Chơn linh, theo nghĩa thật đúng Chơn linh là Đức Thượng Đế lấy xác phàm, tức là Thượng Đế giam mình trong biển cả vật chất, nhưng không hề mất bản tánh thiêng liêng mặc dầu đã hóa thân.

Cái kết quả thanh lọc của biết bao nhiêu kinh nghiệm, tàng trữ trong thời gian vô tận, cứ tuần tự phải qua trong Tiên thể; hai thể bất hoại thấp hơn là Kim thân và Thượng trí lần lần hợp nhứt với nó để làm một bộ y phục vẻ vang cho một người thiêng liêng đã trọn lành.

Kim Thân thuộc về cõi thứ nhì hiện ra; cõi nầy là cõi Linh giác thuần khiết, nơi đây, sự hiểu biết và tình bác ái hiệp làm một.

Người ta cũng gọi thể nầy là thể của Đấng Christ, bởi vì nó bắt đầu hoạt động khi được điểm đạo lần thứ nhứt và cứ phát triển cho tới khi được toàn thiện như Đấng Christ trên con đường Chí Thánh.

Thể nầy phát triển là nhờ tất cả những nguyện vọng yêu thương cao thượng và không vụ lợi, lòng từ bi thuần khiết, tình thân ái và tánh thương xót muôn loài vạn vật nuôi dưỡng nó.