19. Tại sao phải tìm Chơn Ngã?
ID027787 - Chương : 19. Tại sao phải tìm Chơn Ngã? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Linh Hồn theo Huyền Bí Học
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

19. Tại sao phải tìm Chơn Ngã?

Phàm Nhơn có bốn thể thường dùng:

1. Xác thân để hoạt động.
2. Cái Phách để thu hút sanh lực Prana vô mình đặng nuôi các tế bào.
3. Cái Vía để biểu hiện tình cảm và ý muốn.
4. Cái Trí (Hạ Trí) để sanh ra những tư tưởng hữu hình, học hỏi, phân biện, xét đoán, tưởng tượng, ghi nhớ.

Cái Vía thường cấu kết với cái Trí xúi giục con người làm những điều chúng nó muốn. Con người ngỡ là mình muốn nên đem ra thực hành. Con người thường làm trái với Luật Trời, gây ra muôn vàn tội lỗi, cho nên phải đầu thai đi đầu thai lại muôn kiếp đặng thanh toán những mối nợ nần.

Tuy nhiên, mỗi lầm lạc là một bài học để dạy con người trở nên khôn ngoan. Nhưng mà phải học cho thiệt thuộc, sau khỏi học lại, không thì con người cứ phạm vào một lỗi lầm cũ cả trăm cả ngàn lần.

Thế nên con người phải tìm Chơn Ngã hay là Chơn Nhơn, bởi Chơn Nhơn không lầm lạc. Phàm Nhơn nếu biết vâng lời Chơn Nhơn và sẽ tiến mau lắm.