21. Có mấy loại Hồn?
ID027790 - Chương : 21. Có mấy loại Hồn? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

21. Có mấy loại Hồn?

Một cách tổng quát, có ba loại hồn:

1. Sinh Hồn:

Khi Kim thạch tiến hóa lên Thảo mộc, bắt đầu có sự sống rõ rệt thì Đức Chí Tôn ban cho Thảo mộc một điểm Nguyên hồn, gọi là Sanh Hồn để tạo sự sống cho Thảo mộc.

2. Giác Hồn:

Thảo mộc tiến hóa lên Thú cầm, bắt đầu có tri giác thì Đức Chí Tôn ban thêm cho một điểm Nguyên hồn gọi là Giác Hồn để tạo cho Thú cầm sự hiểu biết.

3. Nhơn Hồn, Linh Hồn:

Thú cầm có hiểu biết nhưng chưa có sự suy nghĩ và trí thông minh, nó phải tiến hóa lên phẩm Người thì Đức Chí Tôn mới ban thêm cho một điểm Nguyên hồn nữa gọi là Linh hồn, để con người có tánh linh hơn vạn vật, có trí thông minh sang suốt để phân biệt các lẽ phải trái, nên hư và nhứt là nhờ điểm Linh hồn nầy mà con người có thể tu luyện để đắc thành Tiên, Phật.