22. Con người thật sự có mấy thể?
ID027791 - Chương : 22. Con người thật sự có mấy thể? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

22. Con người thật sự có mấy thể?

Con người thật sự có ba thể:

. Thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ sanh ra, có ngũ quan, biết cảm giác xúc động, do nơi khí bẫm của cha mẹ mà biến tướng ra, nó cũng như con vật.

. Thể thứ nhì gọi là Đệ Nhị xác thân của Đức Phật-Mẫu ban cho, tức là Chơn Thần của con người, người ta gọi là cái vía hay là hào quang đó, nó do theo cái thể thứ nhứt mà biến hình.

(CHƠN THẦN = VÍA = HÀO QUANG = LỤC DỤC THẤT TÌNH)

. Còn thể thứ ba là Linh hồn, do Đức Chí Tôn ban cho, tức là một điểm linh-quang của Chí Tôn chiết xuống, để cho con người biết hiểu, và khôn ngoan hơn loài vật, vậy thể thứ ba như người cầm cương con vật, còn gọi là Đệ tam xác thân.

Trong ba thể ấy phải hiệp lại mới thành con người, nhưng bản chất nó khác nhau.