23. Sở dụng Thiêng Liêng của tam thể con người?
ID027792 - Chương : 23. Sở dụng Thiêng Liêng của tam thể con người? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

23. Sở dụng Thiêng Liêng của tam thể con người?

 

A. Đệ Nhứt xác thân

Cũng như con vật, do khí bẫm của cha mẹ mà biến thành, nó thuộc về hữu-hình, luôn chịu ảnh-hưởng của ngoại vật hơn là ảnh-hưởng của tinh-thần.

Trong Đệ Nhứt xác thân đã có ngũ quan là xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và các tế bào để cho Đệ Nhứt xác thân cử động, đi đứng, làm cho con người có cái sống theo con mắt thấy của loài người đó.

Đệ Nhứt xác thân phải bị luật thay đổi, chớ không phải chết đâu, cái xác nào cũng phải biến thành đất cả. Đã nói rằng ở mặt thế nầy không chi là bền, vì nó do vật chất biến sanh, thì phải chịu luật tiêu diệt hay là luật thay đổi của Tạo-Đoan.

Nên luận về Bí Pháp, thì không có gì là mất hay chết cả, bởi trong cái chết nó có ảnh hưởng cho cái sống và trong cái mất, nó có ảnh-hưởng cho cái còn, vậy cho nên Đệ Nhứt xác thân phải chịu luật thay đổi mà người ta gọi là chết đó.

 

B. Đệ Nhị xác thân

Chúng ta thường gọi cái vía, tức là bản năng của chúng ta, bản năng ấy là Chơn Thần. Chơn Thần là một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, tiến-hóa hay ngưng trệ là do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội.

Vậy Đệ Nhị xác thân là hình bóng đi lập công, bồi đức, thoảng như nó trọn nghe lời của Đệ Tam xác thân thì được trọn lành mà về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, chúng ta gọi là đắc-quả, còn nương theo thú chất hình vật là Đệ Nhứt xác thân, thì phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là bị đọa.

 

C. Đệ Tam xác thân

Là linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho, để điều khiển Đệ Nhứt và Đệ Nhị xác thân, tức nhiên là người cầm cương. Trong Tam-Thể chỉ có Đệ Tam xác thân là có phận-sự quan trọng hơn cả, vì nó phải chịu trách-nhiệm đối với Chí Tôn khi trở về ngôi vị của mình.

Sứ mạng đặc-biệt của Đệ Tam xác thân là phải chế ngự Đệ Nhứt và Đệ Nhị xác thân theo luật Thiên-nhiên của Đức Chí Tôn, nếu nó chẳng kềm thúc được tánh dục vọng phàm phu của Đệ Nhứt xác thân thì nó phải bị thiên khiển và thất phận nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Đã nói rằng Đệ Tam xác thân là nền tảng cho sự tiến-hóa của nhơn-loại, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự khảo thí trong trường thi của Đức Chí Tôn lập nơi mặt thế nầy.

Nếu một Chơn Linh thắng được cái thể thứ nhứt và chế ngự được những dục vọng của nó, thì mới được thăng vị, còn như thắng thể thứ nhứt không đặng thì phải chịu hình phạt. Đó là luật công-bình của Đức Chí Tôn, có công thì thưởng, có tội thì trừng.

Thoảng như, Đức Chí Tôn không dùng phương pháp ấy, để lọc lừa các hành động của chơn linh, thì làm sao mà phân biệt được hàng phẩm cao hay thấp tùy theo công nghiệp của Đệ Tam xác thân cho đặng.

Khi Đệ Nhị xác thân bị ngũ lôi tru diệt thì Đệ Tam xác thân phải bị đọa mãi mãi cho đến khi có cuộc ân xá của Đức Chí Tôn thì mới được tái kiếp lại mà lập công chuộc tội.

Lúc khai Thiên lập Địa thì các đẵng Chơn Hồn ấy phải đi từ vật chất lên thảo mộc, thú cầm, rồi mới chuyển kiếp làm người được. Tính ra, mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không bị lầm lạc, thì phải đủ chín chục ngàn kiếp (90.000) mới trở về Thiêng Liêng vị được.

Vì cớ mà các đẵng Chơn hồn lúc bị lầm lạc, sa đọa, phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chưa về đặng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.