A. Đệ Nhứt xác thân

Cũng như con vật, do khí bẫm của cha mẹ mà biến thành, nó thuộc về hữu-hình, luôn chịu ảnh-hưởng của ngoại vật hơn là ảnh-hưởng của tinh-thần.

Trong Đệ Nhứt xác thân đã có ngũ quan là xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và các tế bào để cho Đệ Nhứt xác thân cử động, đi đứng, làm cho con người có cái sống theo con mắt thấy của loài người đó.

Đệ Nhứt xác thân phải bị luật thay đổi, chớ không phải chết đâu, cái xác nào cũng phải biến thành đất cả. Đã nói rằng ở mặt thế nầy không chi là bền, vì nó do vật chất biến sanh, thì phải chịu luật tiêu diệt hay là luật thay đổi của Tạo-Đoan.

Nên luận về Bí Pháp, thì không có gì là mất hay chết cả, bởi trong cái chết nó có ảnh hưởng cho cái sống và trong cái mất, nó có ảnh-hưởng cho cái còn, vậy cho nên Đệ Nhứt xác thân phải chịu luật thay đổi mà người ta gọi là chết đó.