B. Đệ Nhị xác thân

Chúng ta thường gọi cái vía, tức là bản năng của chúng ta, bản năng ấy là Chơn Thần. Chơn Thần là một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, tiến-hóa hay ngưng trệ là do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội.

Vậy Đệ Nhị xác thân là hình bóng đi lập công, bồi đức, thoảng như nó trọn nghe lời của Đệ Tam xác thân thì được trọn lành mà về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, chúng ta gọi là đắc-quả, còn nương theo thú chất hình vật là Đệ Nhứt xác thân, thì phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là bị đọa.