28. Chơn linh là ánh sáng hay luồng điện?
ID027800 - Chương : 28. Chơn linh là ánh sáng hay luồng điện? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Quan niệm Linh Hồn theo Cao Đài Giáo?
Sách : 54 Câu Hỏi Đáp Về Linh Hồn và Con Nguời
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

28. Chơn linh là ánh sáng hay luồng điện?

Chơn Linh là Tiểu hồn, là Tiểu linh quang do nơi Đại hồn, Đại linh quang của Thái-Cực chiết ra. Vì đó, sự sáng suốt của Đệ Tam xác thân là sự sáng suốt của Chí Tôn.

Nguyên hình của Đệ Tam xác thân là một luồng điện cấu-tạo do tế bào mà điển tử chỉ một âm và một dương. Luồng điện ấy vẫn hằng ở nơi Tam Thập Lục Thiên, và đến hiệp với Chơn Thần đặng giúp cho Đệ Nhị xác thân vi chủ lấy Đệ Nhứt xác thân của nó. Nói rõ hơn nữa là Linh hồn điều khiển Giác hồn, đặng chế ngự Sanh hồn đó vậy.

Khi Đệ Nhứt xác thân tinh khiết, Đệ Nhị xác thân an tịnh, thì Đệ Tam xác thân mới đến được Nê hườn cung mà khai huyền quang khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế. Mỗi khi tham thiền nhập định được rõ thấu lý mầu, ấy là lúc Đệ Tam xác thân đã đến.

Vì lẽ đó mà các nguyên nhân từ ngày xuống thế, bị Đệ Nhứt xác thân lôi cuốn, Đệ Nhị xác thân phải chuyển kiếp, làm cho Đệ Tam xác thân bận theo giáo hóa mà ngôi vị phải để trống.

Mỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi thì Đệ Tam xác thân sẽ tùy theo công nghiệp mà thăng vị. Khi được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cả Chơn Linh và Chơn Thần được hiệp một mà ngự trên đài sen. Lúc ấy gọi là hiệp nhứt qui bổn hay là đắc vị đó vậy.