2. Con đường Thiêng liêng Hằng sống là gì ?
ID027844 - Chương : 2. Con đường Thiêng liêng Hằng sống là gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

2. Con đường Thiêng liêng Hằng sống là gì ?

Hiểu theo triết lý nhà Phật thì Con đường Thiêng liêng Hằng sống là con đường của luân hồi.

Hiểu theo chơn pháp của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ thì đó là con đường dành cho các chơn hồn khi thoát xác được về với Đức Chí Tôn và được định vị thăng hay đoạ.