4. Mục đích của các bài giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống?
ID027846 - Chương : 4. Mục đích của các bài giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

4. Mục đích của các bài giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống?

Đức Hộ Pháp muốn dìu dắt chơn thần của toàn thể con cái Đức Chí Tôn về với Ngài, biết được cõi Thiêng liêng Hằng sống qua hình thức thuyết Đạo.

Đức Hộ Pháp thuật lại những gì đã thấy, đã nghe, đã biết khi gặp các Đấng Thiêng Liêng nơi cõi vô hình. Âu cũng là phương pháp giúp cho toàn thể con cái của Thượng Đế biết trước cõi Hằng Sống như thế nào để khi về sẽ không bị bở ngỡ.