13. Hình trạng Bát Quái Đài ?
ID027855 - Chương : 13. Hình trạng Bát Quái Đài ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

13. Hình trạng Bát Quái Đài ?

Chúng ta ngồi trên cơ huyền diệu pháp tức là ngồi trên chiếc xe bí mật của Đức Chí Tôn để đến một đài sáng suốt chiếu diệu.

Đài ấy có 8 góc gọi là Bát Quái Đài, không thể gì chúng ta nói ra lời đặng. Bởi Đài ấy biến hoá vô cùng, nó có 8 cửa, trong 8 cửa ấy, chúng ta ngó thấy cả hình thể Vạn Linh và vật loại đều xuất hiện hào quang chiếu diệu.

Nó xoay tròn như bánh xe; hễ xoay thì thấy tám đạo hào quang chiếu diệu khắp cả Càn khôn Vũ trụ, hễ tám đạo hào quang ấy soi tới đâu thì tám phẩm chơn thần đều cuồn cuộn chiếu diệu ra; lớp thì đi, lớp thì về; lớp vô, lớp ra; muôn trùng điệp điệp không thể gì tưởng tượng được.

Trong 8 góc có 8 cái cầu, cầu ấy không phải bằng ván mà bằng 8 đạo hào quang bắc ngang bờ, dưới cầu chúng ta ngó thấy dường như một Bích Hải nước xao sóng dợn như biển; lạ thay, cầu ấy rất huyền diệu!

Ai đứng đó được mới biết mình nhập vô Bát Quái Đài, lúc để bước lên cầu, cầu ấy chuyển đi làm cho chúng ta phải yếu, đi không đặng chúng ta muốn thối bộ, khi chân vừa bước tới, chúng ta thấy yếu đi nhưng người nào bước tới cũng được.

Đi nửa chừng nếu không đủ Thiên vị hay vì tội tình oan gia nghiệt chướng đã tạo nơi mặt thế này, chúng ta sẽ lọt xuống Bích Hải, lọt xuống đó hình thù trở nên đen thui dị hợm lắm.

Nếu chúng ta may duyên ngồi trên chỗ cao trọng để làm khán giả, nhìn thấy bạn của chúng ta lâm vào cảnh ấy, dầu ai vững tâm thế nào cũng khó cầm giọt lụy.

Bần đạo dám quả quyết rằng không có điều nào qua pháp luật vô biên ấy, chúng ta ngó thấy mỗi việc nơi thế gian này nên lấy đó làm bài học để định tâm chúng ta, đặng tu tỉnh tinh thần ta cho nên chí thiện, chí thánh hầu xứng đáng làm phần tử Thánh Thể của Đức Chí Tôn.

Đừng mộng tưởng một hành tàng nào trong kiếp sống thế gian này của ta có thể khuất lấp qua khỏi quyền thiêng liêng của Đức Chí Tôn được, ta minh mẫn sáng suốt, biết phân biệt tội phước đặng định số phận, quyết hẳn rằng không có điều nào khuất lấp Luật pháp Thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã định cả.

Chúng ta không thể gì định hành tàng người này hay, người kia dở; người này nên, người kia hư, nhiều điều ta ngó thấy trong cảnh này khác hẳn với khuôn luật vô hình.

Chúng ta có quyền thay thế làm thầy làm cha của con cái Đức Chí Tôn; chúng ta không có quyền làm chủ sự đày đoạ, bắt họ làm nô lệ.

Chẳng phải vì công nghiệp vĩ đại mà khi rẻ các chơn linh xuống thế gian này, nếu các bạn không giữ cho nó công bình cũng không phương thoát khỏi tội, bởi nó là phương pháp trị loạn vậy.

Có điều thảm trạng hơn hết là nhiều kẻ đi đến nơi, biết mình không được đến bờ, khóc lóc rồi trở lại, họ tái kiếp để trả oan nghiệt của họ là vì lẽ đó.

Khi chúng ta đứng giữa Bát Quái Đài, thấy ngôi vị đẳng cấp thiêng liêng, có Đức Chí Tôn ngự nơi Huỳnh Kim Khuyết, ngó xuống thấy cả Triều đình vô tận vô biên oai quyền trị thế.