15. Có phân biệt nam, nữ ở cõi Hư linh?
ID027857 - Chương : 15. Có phân biệt nam, nữ ở cõi Hư linh? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

15. Có phân biệt nam, nữ ở cõi Hư linh?

Trước kia, các nền Tôn giáo tạo ra Pháp giới bất công là Nữ bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi hơn Nam, thực sự, Nữ đồng quyền cùng Nam, chừng nào chúng ta thấy đoàn Nữ phái biết sợ và kiêng nể pháp luật thì cũng coi như Nam vậy.

Hư linh kia quả quyết rằng: có nhiều bạn Nam ta quen biết, đầu kiếp Nữ tại thế gian này, nhiều lắm, có các Đấng cao siêu đến ngươn tứ chuyển này đăng tạo hình các chơn hồn, họ xuống thế đăng chuyển thế.

Dầu Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy mà chuyển thế, Đức Chí Tôn nói Nam không được lấn quyền hơn Nữ, tất cả đều là con của Thượng Đế hết.