17. Có quyền luật nào buộc ta phải đầu kiếp liền không?
ID027859 - Chương : 17. Có quyền luật nào buộc ta phải đầu kiếp liền không? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

17. Có quyền luật nào buộc ta phải đầu kiếp liền không?

Không có quyền luật nào buộc ta phải đầu kiếp liền; có thể an nghỉ ở Đài ấy 1.200, 2.400 hoặc 3.000 năm.

Ngày giờ nào biết có thể đầu kiếp trở lại đặng chuyển Pháp đến giáo Đạo, hành Đạo, chúng ta ra khỏi Niết Bàn đặng đầu kiếp, chúng ta định ngày chứ không phải Ngọc Hư Cung định.

Ta có quyền tự chủ nơi cõi Hư linh, còn khi mang xác phàm này rồi thì mình không định được nữa, có nhiều Đấng thiêng liêng đến trọn một kiếp sanh mà không làm gì được lại phải đầu kiếp.