21. Thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát trên sông Ngân Hà ?
ID027863 - Chương : 21. Thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát trên sông Ngân Hà ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

21. Trên sông Ngân Hà có Thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát qua lại nữa không ?

Từ nơi Khổ hải về cảnh Thiêng liêng Hằng sống phải đi ngang qua sông Ngân Hà. Có một chiếc thuyền Bát Nhã (*) của Đức Quan Âm Bồ Tát, vâng lịnh Đức Di Lạc Vương Phật chèo qua lại sông Ngân Hà và Khổ hải đặng độ sinh thiên hạ.

(*) Thuyền Bát Nhã tượng trưng cho Trí Huệ.