22. Có phải cõi Thiêng liêng hằng sống chỉ để rước những vị Chí Thánh ?
ID027864 - Chương : 22. Có phải cõi Thiêng liêng hằng sống chỉ để rước những vị Chí Thánh ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

22. Có phải cõi Thiêng liêng hằng sống chỉ để rước những vị Chí Thánh ?

Cõi Thiêng liêng Hằng sống không phải để rước những vị Chí Thánh mà thôi, thoảng chúng ta biết tự tu thân, giải oan nghiệt, tội chướng thì đoạt đặng chơn huệ tinh thần của chúng ta nơi cảnh Thiêng liêng vinh diệu kia.