29. Những người vì thất tình mà tự tử, khi chết có làm chồng vợ, gần nhau được chăng ?
ID027871 - Chương : 29. Những người vì thất tình mà tự tử, khi chết có làm chồng vợ, gần nhau được chăng ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

29. Những người vì thất tình mà tự tử, khi chết có làm chồng vợ, gần nhau được chăng ?

Họ phải xuống Uổng Tử Thành để đầu kiếp vì không trọn căn số của mình, còn niên kỷ bao nhiêu cũng phải trở lại đầu kiếp mà trả căn quả.

Hai bên vừa có tình dục phát ra thì lại làm cho chết, dầu cho hai đàng đứng trước mặt nhau cũng không khi nào làm chồng vợ cưới nhau đặng .

Nếu họ trọn lòng thương yêu chơn thật thì Đức Phật Mẫu siêu độ cầu rỗi với Đức Chí Tôn, còn người nào thương bằng tình giả dối xảo trá phải tiếp tục đầu kiếp lại.

Kiếp sống thật của mình không phải là cảnh phàm này, mà mãi từ thử đến giờ, làm người có ai biết kiếm chỗ thật của mình không?