32. Vai trò của cung Hiệp Thiên Hành Hóa?
ID027874 - Chương : 32. Vai trò của cung Hiệp Thiên Hành Hóa? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

32. Vai trò của cung Hiệp Thiên Hành Hóa?

Đức Chí Tôn đã để hai chữ Hiệp Thiên trong cửa Đạo, tức nhiên đem hình tượng cung Hiệp Thiên Hành Hóa để nơi măt thế gian này. Cung Hiệp Thiên Hành Hóa là nơi ngự của Tam Trấn Oai Nghiêm (*), nơi của các Đấng trọn lành.

Dù Thần vị, Thánh vị, Tiên vị hay Phật vị đều phải trọn kính mới vào được Cung Thế Thiên Hành Hoá, cung ấy đặc biệt để binh vực vạn linh sanh chúng, hằng ngày cầu nguyện và xin tội cho mọi người. ,

Chẳng phải nơi mặt địa cầu này thôi, trong Tam Thiên Thế Giới và Thất Thập Nhị Địa cầu đều có đại diện của vạn linh để bào chữa tội cho sanh chúng, đó là nét công chánh, nhơn từ với ý nghĩa tận độ chúng sanh, các bạn duy có tu mà thành và không có quyền hành nào bỏ rơi các bạn, hằng ngày nhớ tưởng tới lẽ ấy để tâm hăng hái đặng làm bửu bối theo chơn Đức Chí Tôn cho trọn Đạo.

Khi Bần đạo vào thì thấy họ niềm nở và nói rằng: về nếu có thể, nói lại với sanh chúng hiểu cái án của kiếp sanh họ đã có nhiều, chúng ta đã đảm nhiệm nhiều nổi khó khăn, ước ao sao các bạn hiểu LUẬT NHƠN QUẢ, quyền Thiêng liêng thưởng phạt là gì, các bạn duy có tu mà thành, tu hành thì không ai có quyền nào biếm nhẻ và không có quyền nào bỏ rơi các bạn.

Cung Hiệp Thiên Hành Hoá nắm quyền nhơn loại cả Càn khôn vũ trụ, nhiều trái địa cầu, duy có địa cầu 68 này, các vị ở cung Hiệp Thiên Hành Hoá khổ tâm hơn hết là lo địa cầu này phải chịu oan gia của Hạ Ngươn Tam chuyển.

(*) Tam Trấn Oai Nghiêm là Đức Lý Giáo Tông, Đức Quan Âm, Đức Quan Thánh Đế Quân.