33. Long Hoa Hội là gì ? Tại sao phải mở Long Hoa Hội ?
ID027875 - Chương : 33. Long Hoa Hội là gì ? Tại sao phải mở Long Hoa Hội ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

33. Long Hoa Hội là gì ? Tại sao phải mở Long Hoa Hội ?

Thời kỳ này là sắp mãn Hạ Ngươn Tam Chuyển, Thiên Thơ đã định Long Hoa Hội.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn nói: "- Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long Hoa Hội, định vị cho các chơn linh trong kỳ Hạ Ngươn Tam chuyển này, đặng mở Thượng Ngươn tứ chuyển".

Mở Long Hoa Hội, tức nhiên là Ngài sẽ chấm rớt đậu cho các chơn linh, vì cớ cho nên chúng ta ngó thấy huyền vi bí mật nơi mặt thế này: Đức Chí Tôn đến mở Đạo, oan gia nghiệp chướng phải trả liền buổi này, không cho thiếu, trả mãn mới thôi.