36. Nếu con người quá hung ác, con người có thể bị trở lại kiếp thú chăng ?
ID027878 - Chương : 36. Nếu con người quá hung ác, con người có thể bị trở lại kiếp thú chăng ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

36. Nếu con người quá hung ác, con người có thể bị trở lại kiếp thú chăng ?

Bần đạo vấn nạn các Đấng Thiêng liêng buổi ban sơ, không thể gì con người có thể đầu kiếp làm thú.

Các Đấng Thiêng liêng trả lời dè dặt: "- Khi có nhiều chơn linh không đáng địa vị nhơn phẩm, làm thế nào cho có sự tấn hoá toàn thể, ở nhơn phẩm hoặc đứng chựng hoặc tấn tới, hễ ta đứng không đặng phải thoái bộ, mà con người đã thối bộ tức nhiên trở lại thú rồi".