37. Tại sao chúng ta phải ở đây? Sống để làm gì ?
ID027879 - Chương : 37. Tại sao chúng ta phải ở đây? Sống để làm gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

37. Tại sao chúng ta phải ở đây? Sống để làm gì ?

Toàn thể thiên địa trên mặt địa cầu này đều do quả kiếp. Quả kiếp ấy gầy dựng sản xuất ra do cơ tạo hoá của nó.

Vừa lọt lòng mẹ, ta mang bao nhiêu thứ nợ: nợ trái chủ, nợ quả kiếp đủ thứ, Thiên Chúa giáo gọi là nợ Tổ tông đó.

Cái nợ nó thiết yếu, trọng hệ, mắc mỏ lắm, hễ trả hết nợ, mình lại được giàu thêm, vinh diệu thêm, vậy làm sao trả cái quả kiếp ấy cho rồi, đừng để nó theo ràng buộc cái khối thiên lương của chúng ta.

Thể xác này là con kỵ vật, con thú chúng ta cỡi, con vật này làm cho ta thiếu nợ kiếp sanh của nó, phương pháp trả nợ như thế nào?

Phải nương theo cơ quan hữu vi này mà sống, nó quyết định làm tôi tớ cho xã hội, làm tôi cho mặt địa cầu này để trả nợ tình, ngày giờ nào nó không làm tôi tớ cho cơ quan hữu hình này, thì mối nợ ấy vẫn còn.

Cái triết lý cao thượng hơn hết là mình không sống cho mình mà sống cho xã hội nhơn quần, được như thế, cơ quan giải khổ của chúng ta chắc chắn không ai là không đoạt được.