39. Hạnh phúc thật sự của loài người là gì? Có cách nào thắng được cảnh khổ chăng ?
ID027881 - Chương : 39. Hạnh phúc thật sự của loài người là gì? Có cách nào thắng được cảnh khổ chăng ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

39. Hạnh phúc thật sự của loài người là gì? Có cách nào thắng được cảnh khổ chăng ?

Chúng ta thử tìm hiểu hạnh phúc trong cảnh trần là gì? Có hiểu được mới giải quyết vấn đề thắng khổ được.

Có một chơn linh sắp đi đầu kiếp nhưng cự nự lắm, xin Diêm Vương cho mấy điều thì chơn linh ấy mới chịu đi. Đó là:

. Cha Thượng Thơ,
. Con Trạng Nguyên,
. Quanh nhà ngàn khoản nhứt hạng điền,
. Trai tơ gái lịch, vợ tốt hầu xinh thảy thảy đều.

Diêm Vương nói: "- Dù có cho ngươi cũng chưa chắc ngươi có hạnh phúc".

- Linh hồn ấy muốn mình là Trạng Nguyên con của vị Thượng Thơ, nếu gặp vị Thượng Thơ gian ác, tham ô bị dân oán ghét ngươi còn có hạnh phúc chăng ?

- Nếu thi đậu làm Trạng Nguyên mà mệnh yểu, chết sớm, có hạnh phúc chăng ?

- Nhà nhiều ruộng đất đặng làm giàu, bất quá tham của thôi, chứ chưa có hạnh phúc.

- Trai tơ, gái lịch, vợ tốt, hầu xinh có tạo hạnh phúc được chăng ? Chưa chắc, vợ đẹp cậy thế đè đầu mình, hầu xinh ganh ghét, hãm hại nhau, tất cả đều chưa chắc tạo hạnh phúc được.

Ngay cả bậc Đế Vương cũng chưa chắc kiếp sanh đoạt được hạnh phúc, muốn lập quốc và tạo hạnh phúc cho quốc dân phải có 3 điều kiện, đó là Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hoà.

a. Thiên thời là gì? tức là theo mạng Trời, tùng mạng Trời tức nhiên tùng Đạo.
b. Địa lợi là gì? là biến đất đai trở nên sung túc, muốn vậy phải có đạo đức, có nhơn tài.
c. Nhơn hoà đặng chi? Nếu lòng người không hòa thì sẽ có loạn lạc, chiến tranh.

Đó là 3 điều đặng tạo hạnh phúc cho quốc dân, mà nhà lãnh đạo nước có phương thế tạo đặng hay chăng, nếu tạo không được, tức chỉ tìm hạnh phúc trong mơ mộng mà thôi.

Hại thay, nhơn loại không biết nghe theo tiếng Thánh đặng tự giác sửa mình hầu tìm được hạnh phúc chơn thật.