41. Năng lực của Tôn giáo Cao Đài như thế nào ?
ID027883 - Chương : 41. Năng lực của Tôn giáo Cao Đài như thế nào ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

41. Năng lực của Tôn giáo Cao Đài như thế nào ?

Tôn giáo của Đức Chí Tôn lấy tinh thần làm căn bản, tinh thần của nhơn loại hiện ở dưới quyền áp bức của văn minh vật chất, tinh thần ấy có đủ quyền năng bảo vệ họ chăng?

Nếu tinh thần của nhơn loại không quật khởi lên bằng tự quyết, tự chủ, tự định phận mà làm nô lệ cho vật chất thì tương lai Đạo Cao Đài sẽ ra sao? Chúng ta nên có một dấu hỏi ?

Chúng ta để mắt nhìn Đức Chí Tôn tạo hình thể nào đặng bảo trọng tinh thần đạo đức của loài người, ấy là phương pháp ta nương theo đó đặng tạo dựng khối đức tin vững chắc bền bĩ vậy.