44. Triết lý Vị Tha Diệt Kỷ có thể đem nhơn loại ra khỏi vòng tương tàn lẫn nhau ?
ID027886 - Chương : 44. Triết lý Vị Tha Diệt Kỷ có thể đem nhơn loại ra khỏi vòng tương tàn lẫn nhau ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

44. Triết lý “vị tha diệt kỷ” hay “dĩ công diệt tư” nếu đem thực hành có thể đem nhơn loại ra khỏi vòng tương tàn tương sát lẫn nhau ?

Tại mặt thế này có nhiều lẽ bất công trước mắt, trường đời hỗn loạn mạnh được yếu thua, tấn tuồng ấy cứ tiếp diễn hoài. Hỏi có quyền năng nào đủ năng lực để ngăn không cho sự bất công tiếp diễn nữa không ?

Các Đấng nơi Cung Hiệp Thiên Hành Hoá trả lời rằng: cũng bởi nguyên căn dĩ tư diệt công, dĩ kỹ diệt tha, giờ nào nhơn loại biết DĨ CÔNG DIỆT TƯ, DĨ THA DIỆT KỸ giờ ấy là giờ giải thoát cho nhơn loại.

Hễ dĩ kỹ vị tư tức có tương tranh, mà có tương tranh ắt có tương tàn tương diệt, luật Thiên nhiên định quyền dĩ công diệt tư, dù cho xã hội nhơn quần đến gia đình cũng vậy.

Trong gia đình nếu con cái lấy tư kỷ thì gia đình ấy xào xáo.

Trong một quốc gia, dân phải vì nước mình thì nước mới giàu mạnh nếu dân vị kỷ không biết hy sinh, chỉ biết hạnh phúc cá nhân thì nước nhà suy yếu, loạn lạc.

Nếu một nước lo cho nước mình giàu mạnh hơn các nước khác mà xâm lăng nước ngoài thì chiến tranh phải xảy ra!

Luật thiên nhiên dục tấn đặng chi? Đặng đưa họ đến con đường hiệp nhứt, vị tha bất vị kỷ; hại thay, nhơn loại chưa có tinh thần đó.

Đức Chí Tôn là Cha của mỗi đứa mình, Đức Phật Mẫu là Mẹ sanh của mình, cả hai cũng là công, không phải tư được.

Về quyền Thiêng liêng, nắm cái Càn khôn lập quyền năng vững chãi do nơi cơ quan vị công bất vị tư, thế gian này ngày giờ nào nhơn loại lấy của mình làm công thì ngày ấy thiên hạ mới hạnh phúc.