46. Đệ tam hoà ước ký giữa Chí Tôn và nhân loại là gì?
ID027888 - Chương : 46. Đệ tam hoà ước ký giữa Chí Tôn và nhân loại là gì? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

46. Đệ tam hoà ước ký giữa Chí Tôn và nhân loại là gì? Giá trị của LUẬT THƯƠNG YÊU VÀ QUYỀN CÔNG CHÁNH ?

Trên mặt địa cầu có nhiều chủng tộc nên tâm lý, tâm đức bất đồng thay. Các Giáo chủ như Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jesus v..v.. vì thấy thiên hạ không biết nhìn phẩm vị của mình, không biết định vị cho mình nên các vị đem Bác Ái, Từ Bi thức tỉnh nhơn loại buổi ấy.

Những phương pháp các vị tạo ra đều chung một hình tướng là Bác Ái, Công Bình, cốt yếu để dìu dắt tinh thần nhơn loại đi đến mức cao thượng.

Hễ biết trọng mình, biết trọng nhơn phẩm của mình tức biết Thiên đạo; biết Thiên Đạo tức biết Thiên điều; biết Thiên điều tức biết Đức Chí Tôn tạo Đạo, mình phải giữ Đạo.

Đạo Cao Đài xuất hiện, Đức Chí Tôn ký một bản hoà ước thứ ba với nhơn loại vì hoà ước thứ hai đã bị nhơn loại phản bội, không giữ sự tín ngưỡng của mình nên thất Đạo, nhơn loại đi trên con đường tương tranh tự diệt nhau.

Trong Đệ Tam Hoà Ước này Đức Chí Tôn buộc nhơn loại, nhứt là Thánh thể của Ngài thi hành LUẬT THƯƠNG YÊU VÀ QUYỀN CÔNG CHÁNH.

Tờ Hoà Ước này, Ngài buộc thi hành theo luật cho chúng ta khỏi phải bội ước. Hai kỳ trước Ngài có buộc luật ấy chăng? Có, mà tại Ngài không nói với nhơn loại. Không nói tức là không buộc, không buộc thì không làm, kỳ này Đức Chí Tôn không nói mà buộc phải thực hiện.

Năng lực của LUẬT THƯƠNG YÊU VÀ QUYỀN CÔNG CHÁNH ra sao ?

Do nơi Luật Thương yêu mà vạn vật sinh sôi nảy nở. Con người nếu không có ân tình nên chồng nên vợ chắc là chưa có con nối dòng, truyền tử lưu tôn cho loài người đặng. Vạn vật cũng thế, người cũng thế. Không chỉ thương vợ, thưong chồng, luật Thương yêu còn cao xa hơn thế, buộc phải thương yêu cả toàn vạn linh nữa.

Còn nếu không có công lý tại mặt thế này thì các cơ quan không tồn tại được. Một trường hỗn loạn, tương tàn tương sát lẫn nhau. Muốn thi hành luật công lý, tức nhiên phải lấy Cân Công Chánh làm mô giới cả cơ quan trị thế.

Công Chánh nơi miệng lưỡi vạn quốc đương dùng bây giờ chỉ là một phương pháp để lường gạt tâm lý nhơn loại, thế gian này chưa có công lý thực sự.

Mạnh, giàu, vinh hiển thì công lý họ khác; còn đối với người nghèo khổ thì công lý của họ lại khác! Nếu Cân Công Chánh ấy thiệt tướng của nó thì thiên hạ không có tàn sát nhau, con người chưa có đoạt công chánh thật sự vì chưa có mặt luật công bình bác ái dưới thế gian này.

Bởi cớ cho nên Đức Chí Tôn buộc cả con cái của Ngài nhứt là Thánh thể của Ngài thi hành cho được thiệt tướng.

Ngài nói : “- Ngày giờ nào các con dòm thấy một lẽ bất công nào nơi mặt thế gian này thì ngày giờ ấy chưa thành Đạo”.