47. Đạo Cao Đài có thể tạo hoà bình cho đại đồng thiên hạ chăng ?
ID027889 - Chương : 47. Đạo Cao Đài có thể tạo hoà bình cho đại đồng thiên hạ chăng ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

47. Đạo Cao Đài có thể đem hạnh phúc cho nhơn loại, tạo hoà bình, làm cho đại đồng thiên hạ chăng ?

Đức Chí Tôn đến, tạo nền Tôn giáo, cốt yếu là đến ký tờ hoà ước với nhơn sanh, tạo hạnh phúc cho nhơn sanh và làm cho thiên hạ hưởng đặng thái bình nơi mặt địa cầu 68 này.

Chúng ta dám quả quyết và để đức tin chắc chắn rằng thế nào cũng thành tựu vì:

Đức tin một khối tượng nên hình,
Đã hiệp Vạn linh với Chí Linh.

Đạo Cao Đài đã thành nhưng từ từ đi lên cho đến cái địa cảnh vô đối của nó. Hoà ước dưới thế gian, Đức Chí Tôn buộc có hai khoản :

- LUẬT THƯƠNG YÊU
- QUYỀN CÔNG CHÁNH

Hoà ước thật đơn sơ mà oai quyền làm sao! Chúng ta hiểu và tin rằng thế nào nó cũng thành nhưng thời gian ta không biết định đoạt lúc nào. Ta chỉ lấy trí tri để hiểu chơn tướng của Đạo Cao Đài, làm thế nào đem hạnh phúc cho nhơn loại hưởng được và tạo hoà bình cho thiên hạ cả Đại Đồng Thế Giới.

Chúng ta tìm hiểu cái quyền năng của luật Thương Yêu như thế nào? Nếu không có sức mạnh mẽ vô biên của luật Thương Yêu ấy thì Đức Phật Thích Ca chưa có lập giáo thành tướng được.

Chỉ cần một người thương hoặc nửa người thương mà các vị Giáo chủ đã lập thành Tôn giáo nơi mặt thế này.

Đạo Cao Đài nên hình, có nét đẹp thiên nhiên là nhờ vẽ với cây viết Thương yêu mà viết nét Thiêng liêng ấy cho Thánh thể của Ngài theo nét thương yêu ấy đặng tạo nên hình trạng một khối thương yêu.

Ta không có mơ vọng và không có lường gạt tâm lý nhơn sanh; trước mặt mọi người đều thấy, hỏi do quyền năng nào tạo thành quyền lực ngày nay.

Quyền Đạo ngày nay do luật Thương Yêu mà thành tướng, nếu do luật Thương Yêu thành tướng thì không có quyền năng nào tàn phá đặng. Nó có sợ chăng là sợ sự thù hận, may thay cả lực lượng thù hận cũng không xung đột được, bởi có bàn tay Thiêng liêng gạt thù hận ra khỏi rồi.

Thánh thể của Ngài có người cầm luật pháp oai nghiêm, tức cầm cây Huệ kiếm trong tay đặng gìn giữ nền Chơn Giáo nên hình được.

Nó nên hình được tức nó tạo cho thiên hạ được, nó tạo oai quyền của nó thành tướng được thì tạo quyền cho nhơn sanh tại mặt địa cầu này về tương lai được.