50. Nơi Cung Ngọc Hư, tưởng đến Thần Thánh Tiên Phật được không ?
ID027892 - Chương : 50. Nơi Cung Ngọc Hư, tưởng đến Thần Thánh Tiên Phật được không ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

50. Nơi Cung Ngọc Hư, tưởng đến Thần Thánh Tiên Phật được không ?

Cung Ngọc Hư là nơi cầm quyền chánh trị Càn khôn Vũ trụ.

Đấng đang ngự tại Huỳnh Kim Khuyết là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Đại Thiên Tôn.

Ở Cung Ngọc Hư, người ta dặn đừng tưởng Thần, Thánh, Tiên, Phật bởi các danh từ ấy dùng nơi Trái địa cầu 68 này, do con người đặt ra.

Đẳng vị thiêng liêng của các chơn hồn không có phẩm trật, nhơn loại nơi mặt địa cầu này, tinh thần mỗi cá nhân đều khác, có 2.700 triệu chơn linh nơi mặt địa cầu thì 2.700 triệu người không đồng tánh chất, không đồng chơn thần, cho nên không định giá ngôi vị thiêng liêng được.

Mỗi người đều có một phẩm vị đặc biệt của mình, mỗi kiếp sanh đều tiến bộ thì khi tấn tới có một số định địa vị của mình.

Giai cấp không phải giống nhau như ở thế gian này, bởi địa vị không giống nhau, phẩm vị chỗ nào thì đứng ở chỗ ấy, không ai xô đuổi, không ai giành giựt được, từ chối gì cũng không được.

Đức Chí Tôn mới nói: "- Đại nghiệp của mỗi đứa Thầy có sắm sẳn cho nó".