53. Cả mấy tỷ linh hồn làm sao các Đấng kiểm soát hết?
ID027895 - Chương : 53. Cả mấy tỷ linh hồn làm sao các Đấng kiểm soát hết? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

53. Cả mấy tỷ linh hồn làm sao các Đấng kiểm soát hết?

Chúng ta có thể chối tội được chăng ?

Chúng ta thuộc về quả địa cầu 68 với hơn 2.700 triệu nhơn sanh, vậy tưởng tượng xem có bao nhiêu nhơn loại ở trên mặt Càn Khôn Vũ trụ vĩ đại này ?

Nếu tưởng tượng nền Chính trị Càn Khôn Vũ trụ này, kể sanh mạng mỗi người không sót, chẳng phải dễ, lấy quyền năng nào mà cầm quyền chính trị vĩ đại ấy đặng? Huyền vi bí mật ấy ở đâu? Cơ quan trị thế phải thế nào?

Phải sửa chữa nó lại cho phù hợp với cơ quan chính trị của Càn khôn Vũ trụ, chừng ấy thiên hạ mới được thái bình.

Tinh thần thế nào, hình thể cũng vậy không chi lạ, nhơn loại chưa đoạt Pháp, chưa cầm được huyền vi bí mật nên nhơn loại còn loạn lạc.

Tội, án đã có nơi Pháp thân của loài người, tức nhiên do chơn thần chúng ta ghi lại, chúng ta muốn chối tội thì chối sao đặng, chính Chơn thần ta định cho ta.

Các tội tình đều đưa ra trước mặt, từ Tiểu Hồi sanh tử biết bao nhiêu kiếp mới đoạt đến Đại Hồi!

Cả cái sinh hoạt, liên quan cả cái căn bản, cái quả kiếp v.v.. đều có ghi chép trong quyển Vô Tự Kinh. Chính ta định cho ta mà chối sao được, dầu muốn chối cũng không đặng vì chính Chơn thần ta định án cho ta, sợ hay chăng là ở chỗ đó.

Ở thế gian, Ông Tòa trước khi định án còn có Trạng sư bào chữa; nơi này, người ta để mình làm tòa tự xử lấy mình thì có ai binh mình ? Không thể gì chối tội, cãi án đặng, nếu cãi đặng là qua chơn thần sao, cái bí mật vô đối cầm quyền của Càn khôn Vũ trụ là như vậy.