60. Quyền năng của Cung Ngọc Hư ?
ID027902 - Chương : 60. Quyền năng của Cung Ngọc Hư ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

60. Quyền năng của Cung Ngọc Hư ?

Cung Ngọc Hư là nơi cầm quyền chính trị Càn khôn Vũ trụ, không có một ngôi sao nào, một mặt trời nào đứng trong Càn khôn Vũ trụ mà không chịu dưới quyền điều khiển của Ngọc Hư Cung.

Phương pháp trị của Càn khôn vũ trụ xét ra là phương pháp tự trị, ta trị ta, cả nhơn loại tự trị lấy mình.

Càn khôn vũ trụ rộng lớn mênh mông, vô biên, vô giới; nếu lập luật định quyền thì không có quyền nào cầm nổi.

Cái huyền bí vô biên của Đức Chí Tôn là trường quan lại của Ngài đặng định cho Càn khôn vũ trụ sinh hoạt mà thôi, không có giá trị gì hết, nền chính trị đã vững chắc, cả tinh thần của Càn khôn vũ trụ hiệp làm một đặng mình trị lấy mình.

Các chơn linh tự trị lấy mình, còn Ngọc Hư Cung duy bảo thủ tồn tại cho họ và tác phước cho họ mà thôi. Trị là một vị Phật cầm quả kiếp của chúng sanh, họ không phải là gắt gao lắm, có nhiều chơn linh biết mình quả kiếp nặng nề quá đổi rồi nên không muốn sống nữa, các Đấng ấy duy có kiếm phương thế giảm bớt mà thôi.