61. Phương pháp nào bào chữa tội cho các chơn linh ?
ID027903 - Chương : 61. Phương pháp nào bào chữa tội cho các chơn linh ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

61. Phương pháp nào bào chữa tội cho các chơn linh ?

Có phương pháp bào chữa chớ, mình có thể tự mình làm trạng sư đặng bào chữa tội cho mình.

Nếu khi đang sống, mình biết cái lỗi của mình, tức nhiên Ngươn linh của mình cãi cho mình, Ngươn linh cãi tội cho chơn linh thì ngày kia không có bắt tội nữa.

Đó là phương pháp bào chữa tội của các chơn linh cao siêu đoạt Đạo, phải chăng đây là phương pháp NHỰT NHỰT TAM TỈNH HỘ THÂN, không phải một ngày mình thăm Cha, Mẹ một lần mà còn phải xét mình ba lần nữa.

Đức Chí Tôn nói rằng: "- Tội tình các con đầy dẫy trên mặt quả địa cầu này, mà đến giờ chót các con kêu danh Thầy “NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT” thì Thầy đến cứu, Thầy đem Bí pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy".

Khi Ngươn linh của chúng ta đã đồng tánh với Càn khôn Vũ trụ, đồng tánh với Chí Linh là đoạt Đạo.

Đấng Chí Linh duy chủ mà để quả kiếp trong tay Đấng Chí Linh thì còn ai xử ta đâu, cơ quan giải thoát đoạt pháp là vậy đó.

Quả địa cầu 68 này nhỏ hơn hết mà nhơn loại nơi đây có hơn 2.700 triệu. Trong Càn khôn Vũ trụ có tới 3 ngàn triệu quả địa cầu thì biết bao nhiêu nhơn loại? Từ vật loại cho đến con người nó có linh hồn của nó mà Đức Chí Tôn làm Chúa cả sanh mạng của nó…

Như thân thể chúng ta thử hỏi sợi lông nheo nó ngứa có động đến thân thể chúng ta chăng? Ngón tay bị lột phao chúng ta có biết đau chăng ?

Trong Càn khôn Vũ trụ này nhứt động nhứt tỉnh Ngài đều biết, các vật loại đâu đâu Ngài cũng đều thấu đáo. Bởi vì chính thân thể của Ngài là cơ quan giải thoát, bí mật là vậy đó.