62. Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn đặt ở đâu ?
ID027904 - Chương : 62. Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn đặt ở đâu ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

62. Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn đặt ở đâu ?

Khi vô Cung Phục Linh thì chúng ta sống lụng lại, nhờ Đức Phục linh tánh Phật gìn giữ nguyên kiếp của chúng ta, qui tụ chơn linh lụng lại.

Ở trên Thượng Nê Hoàn có Hộ Pháp bắt ấn giữ Ngươn linh chúng ta. Chúng ta sống nơi Cung có hồi mê muội để quên kiếp trước của mình.

Linh hồn chúng ta được sống lụng lại, không biết chừng muôn triệu kiếp từ vật loại tới phẩm nhơn loại, khi chúng ta thác qua sống lại, cơ huyền bí làm cho chúng ta nhập vô trong Ngươn linh của chúng ta.

Thiên hạ muôn trùng vạn điệp đều không qua khỏi luật Trời, cái nền chính trị Càn khôn Vũ trụ thế nào mà nắm vững chắc nó đặng? Định quyền, cầm quyền Càn khôn Vũ trụ là gì ?

Muốn trị kẻ dữ chưa cần Toà án, chưa cần ngục, muốn thưởng kẻ lành không cần Vương Đế, không cần phải thưởng…

Luật khó khăn hơn hết là trị tội và thưởng công mà hai điều ấy không cần thì nền chính trị Càn khôn Vũ trụ để làm gì? Để đặng bảo thủ sanh tồn Càn khôn Vũ trụ, tức nhiên phụng sự cái quyền cầm quyền Càn khôn Vũ trụ, tức nhiên để phụng sự cho Vạn loại và Vạn linh. Vì cớ cho nên cái bí mật của nhơn loại đem hình ảnh hữu hình này làm con vật tại thế gian có mục đích tối trọng, tối Thiêng liêng.

Chúng ta đến thế gian đặng phụng sự cho nhơn loại Vạn linh hữu hình, phụng sự đặng định phận cho chúng ta, hễ phụng sự đắc lực thì đoạt vị đặng, còn phụng sự bất lực thì phạm tội.

Bần đạo lập lại một lần nữa và nói quả quyết rằng: “- Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn do nơi công nghiệp của chúng ta phụng sự cho Vạn linh đó vậy .”