65. Tiểu Thiên Cung của chúng ta nơi Cực Lạc thế giới ?
ID027907 - Chương : 65. Tiểu Thiên Cung của chúng ta nơi Cực Lạc thế giới ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

65. Tiểu Thiên Cung của chúng ta nơi Cực Lạc thế giới ?

Chúng ta rủ nhau đi từ Cửu Thiên Khai hóa, tinh thần chúng ta quan sát, nếu chúng ta đoạt vị đặng thì sự ấy vinh hiển không thể nói hết.

Về nơi Tiểu Thiên Cung tức là gia tộc của chúng ta lập thành trong các kiếp sanh; ta đi từ Tiểu Thiên Cung cho đến đại gia tộc của chúng ta, trong Tiểu Thiên Địa của chúng ta cũng có Ma, có Phật.

Tại không khéo của ta trong mấy kiếp sanh, vì thù hận chẳng vì yêu ái, vì oán cừu chẳng vì bác ái, hễ oán cừu thì tạo nghiệp Quỉ ma, còn bác ái từ bi thì tạo nghiệp Phật.

Chúng ta dầu có quyền năng trong kiếp sanh đoạt Tiểu Thiên Địa, những gì giục ta cừu hận oán ghét thì chúng ta tìm cách tuyệt bỏ lần đi.

Mỗi kiếp sanh tạo sự yêu thương đặng sống hưởng nơi Cực lạc Thế giới. Mỗi kiếp sanh các Chơn linh trừ bớt thù hận, đoạt quyền lực thương yêu y như trên hình tượng trước Đền Thánh mà Đức Chí Tôn để Tam Thánh ký hòa ước với Ngài vậy.

Cực Lạc Thế giới là nơi ta về cùng Tiểu Thiên cung của chúng ta, nhứt là bên Phật cảnh, còn bên ma cảnh ta đè nó xuống, dó là nơi chúng ta định Pháp.

Trong Đạo giáo nói có quyền lực tinh thần linh quang chiếu diệu, không cảnh nào trong Càn khôn Vũ trụ mà không thấu đáo; chỉ ngồi một chỗ mà dời non lấp bể, đảo hải di sơn. Bởi chúng ta đào tạo mỗi kiếp sanh đoạt thành chơn pháp, nắm vững trong tay chơn pháp, lấy hữu hình mà tạo bí pháp vô biên, nó có quyền năng vô tận.

Đức Chí Tôn có thể ban đặc ân cho ta chưởng quản một thế giới vài ba chục quả địa cầu, ta thấy chỉ tại nơi Cực lạc Thế giới mà vận hành sanh hóa trong khuôn luật, không cần đi đâu hết.

Quyền năng vô tận ấy, ta không hiểu, mà chính nó tấn triển mãi cho đến ngày giờ nó đủ quyền đoạt chơn pháp, đủ quyền tạo Càn khôn cho nó, như Đức Chí tôn tạo Càn khôn của Ngài.