66. Tông đường Thiêng Liêng là gì ?
ID027908 - Chương : 66. Tông đường Thiêng Liêng là gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

66. Tông đường Thiêng Liêng là gì ?

Tông đường thiêng liêng của chúng ta mỗi người đã sẵn. Đức Chí Tôn nói rằng: “- Cái gia nghiệp của các con Thầy đã gìn giữ, dành sẵn, ấy là Tông đường thiêng liêng của chúng ta đó ”.

Tông đường thiêng liêng của chúng ta chia làm 3 hạng :

- Hạng trí thức tinh thần chúng ta do Ngươn linh của chúng ta sản xuất.

- Hạng ngoại thân là những chơn hồn chúng ta đã làm bạn khi tái kiếp làm người, mỗi kiếp làm người chúng ta có Cha, Mẹ, Anh, Em, bạn tác, thân quyến .. những người thân.

- Hạng nội thân của chúng ta là chính các chơn linh của chúng ta đã giáng linh đầu kiếp .

Mỗi kiếp mình giáng linh phân thân đầu kiếp là một người đặc biệt riêng ra, các bậc cao siêu chẳng cần tại kiếp, họ có quyền giáng linh đặng chuyển kiếp, như câu kinh ”Nhứt thân ức vạn diệu huyền thần biến” nghĩa là vậy đó.

Không có ngoại thân thì Tiểu Thiên Địa chúng ta không có, dầu cho nội thân, dầu cho ngoại thân, nó vẫn phản nghịch lại chúng ta; ngoại thân thường phản phúc với chúng ta lắm..