72. Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên còn gọi là Cung Pháp ?
ID027914 - Chương : 72. Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên còn gọi là Cung Pháp ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

72. Tại sao Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên còn có tên gọi là Cung Pháp ?

Kể từ cung Tạo Hóa Thiên, Phi Tưởng Diệu Thiên cho tới Hư vô Cao Thiên cầm quyền giải thoát cho Vạn Linh. Trong kỳ Thượng Ngươn đệ tứ chuyển này, Đức Chí Tôn giao quyền Chưởng quản trị phần hồn và phần xác của Càn khôn Vũ trụ cho Đức Di Lạc Vương Phật, ngự nơi cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên.

Nơi cung này, chúng ta thấy Đức Chí Tôn, tức nhiên gần Đức Đại Từ Phụ hơn hết, Đức Chí Tôn đến với hình thể là một vị Đại Từ Phụ.

Nếu dân Do Thái đoạt Pháp đã qui liễu sẽ thấy Ngài là JEHOVAH giáo hóa họ.

Nếu là người Trung Hoa đoạt Pháp về nơi cung ấy sẽ thấy Ngài đến với hình ảnh Hồng Quân Lão Tổ.

Người Ấn Độ đoạt Pháp sẽ thấy Ngài với hình ảnh BRAHMA, CIVA hay là CHRISTNA.

Đó là Cung Vạn linh hiệp Nhứt linh vậy, cung ấy là Cung Chánh Pháp của Đạo Cao Đài để tại mặt thế này cho nhơn loại đoạt đến.

Nơi Cung ấy, Đức Chí Tôn cho những kẻ dầu đoạt Pháp hay không vẫn về hiệp một cùng Đức Chí Tôn, rồi chính mình Ngài đến đặng giáo hóa, đặng dạy dỗ, chính mình Ngài đến đặng cùng chung sống với con cái của Ngài, trong buổi giáo hóa, Ngài không tiếc chi với con cái.

Đức chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn nhơn có nói:

Làm cha nuôi nấng ân cần.
Làm Thầy lại nhượng phẩm Thần, ngôi Tiên.

Khi chúng ta về tới Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên chúng ta mới ngó thấy cái hạnh phúc ấy. Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên cốt yếu là noi chung họp các Đấng Chơn hồn cao siêu, trí thức thông minh, kể từ bậc Tiên Thiên cho tới Phật vị đều ở nơi đây, ở đây đặng tạo dựng đại nghiệp của mình.

Cả toàn thể trong Càn khôn Vũ trụ hoặc tiêu diệt hoặc biến sanh cũng do nơi đó cầm chơn pháp quyết định, đây cũng là nơi quyết định chương trình Long Hoa Đại Hội của toàn thể Vạn linh trong Càn khôn Vũ trụ.

Các Đấng tưởng niệm không xao lãng, luôn niệm danh Đức Chí Tôn, sống trong Đức Chí Tôn và hình ảnh hiệp một cùng Đức Chí Tôn.

Đạo Pháp đã nói: Nếu chúng ta xuất hiện ra, biến tướng ra, đến ngày giờ nào chúng ta trở lại đặng tức nhiên là ngày ấy chúng ta đoạt Pháp, đoạt Đạo, ấy vậy, nơi cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên còn gọi là Cung Định, Cung Pháp.