78. Chư vị nào được ở trong Lôi âm Tự ?
ID027920 - Chương : 78. Chư vị nào được ở trong Lôi âm Tự ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

78. Chư vị nào được ở trong Lôi âm Tự ?

Trước đây, Đức Di Đà Chưởng quản Càn khôn Vũ trụ. Trong kỳ Thượng Ngươn tứ chuyển này, Đức Di Đà đã giao quyền Chưởng quản Càn khôn Vũ trụ lại cho Đức Di Lạc.

Đức Di Lạc ngồi ngự nơi Kim Tự Tháp, còn Đức Di Đà trở vào ngự nơi Lôi âm Tự, nơi đó, chúng ta có thể học các triết lý Phật giáo từ tạo Thiên lập Địa đến giờ.

Cơ giải thoát của Phật cũng để tại mặt thế gian này, duy tại nhơn sanh không tu nên không đạt được Pháp. Từ Thượng cổ đến giở, nền Phật giáo là tối cổ, một nền Tôn giáo mẹ của các tôn giáo khác, vào đây, Bần đạo được nghe lời thuyết pháp của Đức DI ĐÀ.