Quyền hành PHỐI SƯ
ID027978 - Chương : Quyền hành PHỐI SƯ 🖶 Print this Chương
Phần : Cửu Trùng Đài
Luật : Pháp Chánh Truyền

Quyền hành PHỐI SƯ

CHÚ GIẢI: Phối Sư là người lãnh quyền của Chánh Phối Sư ban cho, đặng đồng quyền, đồng thể cùng Chánh Phối Sư khi người giao trách nhậm cho mình; chẳng đặng làm điều chi không có lịnh của Chánh Phối Sư truyền dạy; nhứt nhứt điều phải tuân mạng lịnh của Chánh Phối Sư khi đặng sai trấn nhậm các nơi; mọi điều canh cải là phạm Pháp Chánh Truyền, ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.