Đạo phục của CHÁNH PHỐI SƯ và PHỐI SƯ
ID027989 - Chương : Đạo phục của CHÁNH PHỐI SƯ và PHỐI SƯ 🖶 Print this Chương
Phần : Đạo phục chức sắc CỬU TRÙNG ĐÀI nam phái
Luật : Pháp Chánh Truyền

Đạo phục của CHÁNH PHỐI SƯ và PHỐI SƯ

CHÚ GIẢI: Đạo Phục cũng có hai bộ phân biệt nhau (Đại Phục và Tiểu Phục) như của vị Đầu Sư, song trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng vô vi.

Chánh Phối Sư thì áo chín dải, còn Phối Sư ba dải. Chánh Phối Sư phái Thái thì choàng ngoài Đại Bá Nạp Quang màu Đỏ, còn Phối Sư phái Thái thì Tiểu Bá Nạp Quang. Đầu đội Bát Quái Mạo y như của ba vị Đầu Sư song tùy theo sắc phái mình, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi không có chữ chi hết.

Còn Tiểu Phục cũng như Đại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, chín lớp chữ nhứt.