Quyền hành nữ GIÁO SƯ Nữ Phái
ID028000 - Chương : Quyền hành nữ GIÁO SƯ Nữ Phái 🖶 Print this Chương
Phần : Cứu Trùng Đài Nữ Phái
Luật : Pháp Chánh Truyền

Quyền hành nữ GIÁO SƯ Nữ Phái

  • "Giáo Sư mặc áo ba dải; đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, không đi giày".

Ghi Chú: Để tiện việc tham khảo chúng tôi thêm vào phần trên đây, nguyên bản của Hội Thánh không có.

Quyền hành GIÁO SƯ

CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Giáo Sư Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Giáo Sư mặc áo ba dải; đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, không đi giày".

CHÚ GIẢI: Giáo Sư mặc Đạo Phục toàn bằng hàng trắng trơn, không thêu bông sen, áo ba dải; đầu đội Ni Kim Cô bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới gót, y như của Đầu Sư và Phối Sư, chơn không đi giày.