Quyền hành THÔNG SỰ Nữ Phái
ID028005 - Chương : Quyền hành THÔNG SỰ Nữ Phái 🖶 Print this Chương
Phần : Cứu Trùng Đài Nữ Phái
Luật : Pháp Chánh Truyền

Quyền hành THÔNG SỰ Nữ Phái.

CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Thông Sự Nam Phái, song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.

Thông Sự mặc một bộ Đạo Phục toàn bằng vải trắng, không đặng phép viền chỉ kim tuyến, mà hai bên cổ áo có thêu ba cổ pháp của Đạo, là: Bình Bát Vu, Phất Chủ và Bộ Xuân Thu, y như hình trên mão Tiểu Phục của Hộ Pháp, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng như dây nịt, (bề ngang 0m03).