Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975)
ID014427 - Tác Giả : Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975) 🖶 Print this Tác Giả

Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975)

Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975)

Vào năm Mậu Thân (1968), Ngài Bảo Thế Lê thiện Phước có tự viết Tiểu sử của Ngài, xin chép ra sau đây :

1. Thế sự

- Sanh ngày 4-6-1895 (Ất Mùi) tại Sài gòn.

- Xuất thân nơi gia đình mô phạm, thân phụ tôi là Lê văn Dương, cố Giám Đốc trường Tiểu Học Dakao, hiện giờ là trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Sài gòn, thân mẫu tôi là Trần thị Chọn, trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. (Xem Tiểu sử Tiếp Thế Lê thế Vĩnh).

- Có cấp bằng Thành Chung trường bổn quốc Chasseloup Laubat Sài gòn năm 1912.

- Có cấp bằng trường Luật Đông Dương năm 1915.

- Thi đậu vào ngạch Thơ Ký Thượng Thơ (Dinh Hiệp Lý Sài gòn) đời Pháp thuộc.

- Rời quyền môn năm 1927 ra giúp xã hội, đắc cử Hộ Trưởng Quận Tân Định và Hòa Hưng (Đô Thành Sài gòn).

- Huyện danh dự năm 1944.

- Chủ 2 nhà máy xay gạo: một ở Dakao Sài gòn sản xuất 25 tấn gạo trắng 1 ngày và một ở Chợ Lớn, 50 tấn gạo trắng 1 ngày.

2. Đạo sự

Một khi kia, tôi nghe thiên hạ đồn có cơ bút tại tư thất Ông Nguyễn ngọc Thơ ở Tân Định, tức Thái Đầu Sư thuộc Tòa Thánh Tây Ninh lúc sau nầy, tôi liền đến xem cho biết, mỗi người hầu đàn được phép biên tên họ mình để trên bàn thờ rồi chờ Ơn Trên giáng cơ định phận, tôi được Đức Chí Tôn cho bài thi như vầy:

Cang nhu tình thế lắm đua tranh,
Danh lợi là bia kẻ giựt giành.
Mượn thú điền viên vui tuế nguyệt,
Phồn hoa âu cũng bỏ cho đành.

Đức Chí Tôn dạy tôi tập ăn chay 10 ngày và thượng Thánh tượng thờ Thầy.

Tuân lịnh trên, tôi mời Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Hộ Pháp với vài quan khách đến nhà tôi và chứng thị cho tôi nhập môn cầu Đạo, lập đàn xong, Đức Chí Tôn giáng dạy :

"Vạn thế vô tri tiếp sắc Thiên,
Khả quang chi hậu kiến nhi tiền.
Hậu lai hữu phúc Tam Kỳ hội,
Chỉ tín tâm thành đắc vị Tiên.

Thâu làm môn đệ chót như Cư, Tắc, Sang."

Chánh thức trọn phế đời về Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo năm Bính Tuất (1946), về Tòa Thánh nhằm lúc Đức Phạm Hộ Pháp rời hải đảo Madagascar qui hồi cố hương.

a. Trách vụ Thừa Quyền Hộ Pháp.

Đức Hộ Pháp tái thủ quyền hành, liền giao cho tôi trách vụ Thừa quyền Hộ Pháp, chiếu Nghị Định của Đức Ngài số 1 ngày mùng 8 tháng 8 năm Bính Tuất (1946), trong thời gian hành đạo đầu tiên nầy, tôi làm những việc sau đây :

1) Nâng cao chức vụ Quản Lý và Phó Quản Lý Cửu Viện Nội Chánh lên hàng phẩm Thượng Thống và Phụ Thống, cho thích ứng với trách nhiệm nặng nề và thể thống nhơn vị của chư Chức sắc Đại Thiên phong đảm đương công việc trong hệ trong mỗi Viện.

2) Tạo lập Chợ Quan Âm Các, thay thế Chợ Ngã Năm đang choán một góc ngã tư đường, nơi một vị trí dơ bẩn bùn lầy thiếu vệ sinh luôn cả 4 mùa trong năm (cửa số 4 đi ra).

3) Mở rộng Châu vi Ngoại ô Tòa Thánh bằng cách sáp nhập 4 Hương đạo làm một Phận Đạo, châu Thành Thánh địa gồm 7 Phận Đạo đặt dưới quyền quản suất của một vị Khâm Thành và nhiều vị Đầu Phận Đạo, lần lượt tới hôm nay, Châu Thành Thánh Địa mở rộng từ chơn núi Bà đi vòng ngã Cầu Khởi xuống Bến Kéo, trở về Mít Một.

b. Chức vị Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo.

Mãn trách nhiệm Thừa quyền Hộ Pháp ngày 1-12-Kỷ Sửu (dl 21-1-1950), nhận chức vụ Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo năm Canh Dần (1951), khai thác 4 khu rừng 176, 316, 56 và 55 (Rạch Rễ Dưới) diện tích chung là 2.354 mẫu tây).

c. Thống lãnh Văn Phòng Hộ Pháp.

Lãnh nhiệm vụ Thống lãnh Văn Phòng Hộ Pháp do Thánh Lịnh ngày 7-5 nhuần năm Nhâm Thìn (dl 28-6-1952), điều chỉnh Cơ quan Hành Chánh Đạo và Phước Thiện được hoàn mỹ hơn, giữ gìn cho còn mãi sự tương liên mật thiết giữa Chức sắc Cửu Trùng Đài và Chức sắc Phước Thiện.

d. Phận sự Tam Đầu Chế.

Đứng trong Tam Đầu Chế Hiệp Thiên Đài, đại diện chi Thế, do Thánh Lịnh ngày mùng 1-9-