Tiếp Thế LÊ THẾ VĨNH (1903-1945)
ID014430 - Tác Giả : Tiếp Thế LÊ THẾ VĨNH (1903-1945) 🖶 Print this Tác Giả

Tiếp Thế LÊ THẾ VĨNH (1903-1945)

Tiếp Thế LÊ THẾ VĨNH (1903-1945)

Ngài Lê thế Vĩnh, sanh năm Quí Mão (1903) tại Sài gòn, xuất thân trong gia đình mô phạm.

Thân phụ của Ngài là Cụ Đốc học Lê văn Dương, Hiệu Trưởng trường Tiểu học Dakao, nay là trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ở Dakao, Sài gòn.

Thân mẫu là Bà Trần thị Chọn, thọ Thiên phong Nữ Giáo Hữu trong kỳ Đức Chí Tôn phong Thánh Nữ phái lần thứ I ngày 14-Giêng-Đinh Mão (dl 15-2-1927).

Ngài Lê thế Vĩnh là em ruột của Ngài Bảo Thế Lê thiện Phước, cả hai anh em đều được Đức Chí Tôn ân phong vào hàng Thời Quân Hiệp Thiên Đài :

- Ngài Lê thiện Phước (1895-1975), chức Bảo Thế

- Ngài Lê thế Vĩnh (1903-1945), chức Tiếp Thế.

Hiền nội của Ngài Lê thế Vĩnh là Bà Nguyễn thị Thơm, được đắc phong Lễ Sanh trong kỳ Đức Chí Tôn phong Thánh Nữ phái lần thứ I.

Trước năm Bính Dần, Ngài Lê thế Vĩnh là một ký giả nổi tiếng của các báo tại Sài gòn.

Vào năm 1925, Ngài Lê thế Vĩnh hay tin nhóm của quí Ông Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc và Cao hoài Sang xây bàn thỉnh Tiên về cho thi hay lắm, Ngài tò mò muốn biết thực hư, nên ngày 12-11-1925, Ngài cùng với một người bạn đồng nghiệp là Ông Phạm minh Kiên, tìm đến nhà Ông Cư để quan sát cho rõ ràng, định viết một thiên phóng sự đầy đủ chi tiết cho đăng báo cống hiến các độc giả.

Khi đến nhà Ông Cư thì thấy nhóm của Ông Cư đang xây bàn, có Đấng AĂÂ giáng, hai Ông Vĩnh và Kiên cũng bắt chước như các vị khác vào hầu đàn.

Ông Cư xin Đấng AĂÂ cho mỗi Ông một bài thi.

Đấng AĂÂ gõ bàn đáp: - "Để Bần đạo cho chung 2 người một bài thi mà thôi."

Ai nấy đều lấy làm lạ, nghĩ rằng tâm sự của mỗi người mỗi khác, hai người mà cho chung một bài thi thì làm thế nào được, Đấng AĂÂ gõ bàn cho bài thi tứ tuyệt như vầy :

THI:
Một viết với thân giữa diễn đàn,
Bằng xua trước giặc vạn binh lang.
Nước nhà ví biết thân là trọng,
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang.

Cho bài thi xong, ai nấy đều khen bài thi có 4 câu mà gồm đủ bộ vận của hai nhà báo.

Bài thi của Đấng AĂÂ diễn tả đúng tâm trạng của hai nhà báo, khiến Ông Lê thế Vĩnh vô cùng khâm phục, nên về sau nầy Ông Vĩnh mới chịu nhập môn cầu đạo.

Khi Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài ngày 12-1- Đinh Mão (1927), Đức Chí Tôn phong Ngài Lê thế Vĩnh vào chức Tiếp Thế Hiệp Thiên Đài.

Thời gian sau, Ngài Tiếp Thế Lê thế Vĩnh nghỉ nghề viết báo, về Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo, làm việc nơi Văn phòng của Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung.

Khi xảy ra vụ Ông Nguyễn phan Long lên Tòa Thánh lập Hội Vạn Linh để vu khống và phỉ báng nhiều vị Chức sắc cao cấp, gây chia rẽ trong nội bộ của Đạo, Ngài Tiếp Thế Lê thế Vĩnh được Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cử làm đại diện để đối phó với nhóm Nguyễn phan Long.

Vào năm 1945, Ngài Tiếp Thế Lê thế Vĩnh bỗng nhiên bị mất tích, không biết lực lượng nào bắt cóc Ngài, lúc đó, tình hình tại miền Nam VN rất lộn xộn, có rất nhiều đảng phái chánh trị hoạt động có võ trang. Sau đó người ta tin rằng Ngài Tiếp Thế đã bị hãm hại, nhưng không biết Ngài chết vào ngày nào và thi thể được chôn vùi ở đâu.

Do đó, Ngài Thời Quân Tiếp Thế Lê thế Vĩnh không có bài thài và cũng không có ngày lễ kỷ niệm hằng năm như các vị Thời Quân khác.