www.caodai-online.com - Search words online


Viewers can perform the search by:

1. Enter the searched words on the Search Bar then press the BLUE button (searching like in Google)

2. The searched words can be Vietnamese or in non-accent way: (eg: to search the word "công quả", viewers can enter "công quả" (with vietnamese accents) or "cong qua" or "CONG QUA" or "Cong Qua" (no qoute, double-quote or hyphen is required such as "cong-qua" or "CONG-QUA" .. .)

3. During reading, if come across the words that required to look further, viewers can highlight that words then press ENTER key, the searched result will be showed in new page if found in database, this way is quicker than cut and paste into the Search Bar then press ENTER key.


Độc giả có thể tìm những Từ bằng cách:

1. Điền những từ muốn tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm và nhấn vào nút màu XANH kế bên.

2. Điền những từ để tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm có thể là tiếng Việt hoặc là không dấu: tỷ như tìm ý nghĩa của chử "công quả" thì đánh vào Thanh-Tìm-Kiếm chữ "công quả" hay là "cong qua" hay là "CONG QUA" hay là "Cong Qua" (không cần đánh character ")

3. Trong khi đọc, nếu gặp những từ mà độc giả muốn tìm hiểu thêm thì chỉ cần highlight chúng rồi nhấn vào nút Enter, kết quả tìm kiếm sẽ hiện lên trang mới nếu gặp được ở trong database.