Đức Ngọc Chưởng Pháp TRẦN VĂN THỤ (1857-1927)
ID014416 - Tác Giả : Đức Ngọc Chưởng Pháp TRẦN VĂN THỤ (1857-1927) 🖶 Print this Tác Giả

Đức Ngọc Chưởng Pháp TRẦN VĂN THỤ (1857-1927)

Đức Ngọc Chưởng Pháp TRẦN VĂN THỤ (1857-1927)

Ngài Trần văn Thụ sanh năm Đinh Tỵ (1857), tại làng Đức Hưng, tổng Dương Hòa Hạ, tỉnh Gia Định.

Thuở nhỏ Ngài học chữ Nho, lớn lên làm nghề dạy học.

Năm Đinh Mùi (1907), Ngài đến chùa Vĩnh Nguyên Tự tại làng Long An, quận Cần Giuộc, thọ giáo với Thái Lão Sư Lê Đạo Long, thế danh là Lê văn Tiễng (1843-1913) để học Đạo Minh Sư, Ngài được Sư phụ Lê Đạo Long thâu nhận và ban cho pháp danh là Trần Đạo Minh, Ngài là đệ tử lớn nhứt trong các đệ tử của Thái Lão Sư Lê Đạo Long nơi Vĩnh Nguyên Tự.

Đến năm Bính Dần (1926), tức là sau khi Thái Lão Sư Lê Đạo Long liễu đạo 12 năm, Thái Lão Sư giáng cơ cho biết là Ngài đã đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn và khuyên các đệ tử nay tùng giáo theo Đức Cao Đài Ngọc Đế.

Các đệ tử vâng theo lời Ngài, và do đó, Vĩnh Nguyên Tự trở thành cơ quan của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thuở đầu tiên, và sau nầy trở thành Thánh Thất của Đạo Cao Đài gọi là Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự.

Ngài Trần Đạo Minh lúc đó cũng đã tu lên đến bực Thái Lão Sư và con trai Ngài Lê Đạo Long là Lê văn Lịch tu tới bực Thiên Ân, cùng các đệ tử khác tại Vĩnh Nguyên Tự, đều vâng theo lịnh của Ngài Lê Đạo Long, tùng giáo Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Ngài Trần văn Thụ (pháp danh Trần Đạo Minh) được Đức Chí Tôn giáng cơ ân phong là : Nho Tông Chưởng Giáo Tuyên Đạo Thiền Sư Đại Đức Đại Hòa Đạo Sĩ Chưởng Pháp phái Ngọc trong đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự đêm mùng 10-9-Bính Dần (dl 16-10-1926).

- Ngài Lê văn Lịch được Đức Chí Tôn phong là Đầu Sư phái Ngọc, Thánh danh là Ngọc Lịch Nguyệt, cùng một lượt với Ngài Đầu Sư phái Thượng là Thượng Trung Nhựt, trong một đàn cơ cũng tại Vĩnh Nguyên Tự, ngày 15-3-Bính Dần (dl 26-4-1926).

Ở đây có sự liên hệ gia đình: Con gái của Ngài Trần văn Thụ, quí danh là Trần thị Khá, được gả cho Ngài Lê văn Lịch.

Kể từ khi Ngài Trần văn Thụ thọ phong Ngọc Chưởng Pháp, Ngài vâng lịnh Đức Chí Tôn, cùng với các vị Chức sắc Thiên phong khác lo đi hành đạo, phổ độ nhơn sanh.

Khi làm lễ Khai Đạo tại Thánh Thất tạm ở Chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh), ngày 15-10-Bính Dần (1926) thì Ngài Ngọc Chưởng Pháp thường xuyên hành đạo tại đó, để cùng quí Chức sắc cao cấp khác soạn thảo Tân Luật theo lịnh dạy của Đức Chí Tôn.

Qua năm sau, tức là năm Đinh Mão (1927), Ngài Ngọc Chưởng Pháp lâm bịnh, Ngài trở về nhà an dưỡng tại làng Trường Bình, quận Cần Giuộc, và sau đó Ngài đăng Tiên vào ngày 14-5-Đinh Mão (dl 13-6-1927), hưởng thọ 71 tuổi.

Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt, Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh, Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh, Phối Sư Thái Ca Thanh, cùng nhiều Chức sắc khác đến thọ tang và phúng điếu.

Bởi cơ Đạo còn sơ khai, đang tạm ở Chùa Từ Lâm Tự (Gó Kén), nên gia đình Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ đưa linh cữu của Ngài an táng nơi quê nhà ở làng Thới Hiệp, cạnh một ngôi chùa cũ của Ngài, nay là Ấp 1 Xã Hiệp Phước, quận Nhà Bè.

Năm 1996 (Bính Tý), Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự đã lấy cốt của Ngài Ngọc Chưởng Pháp và đem cải táng về đất phía sau Vĩnh Nguyên Tự, nằm cạnh ngôi mộ của Ngài Thái Lão Sư Lê Đạo Long.

Di ảnh của Ngài Ngọc Chưởng Pháp được thờ nơi Hậu Điện Vĩnh Nguyên Tự, cùng với di ảnh của Ngài Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn và di ảnh của Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.

Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ thường giáng cơ nơi đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự để dạy đạo và xưng danh hiệu là: Thiết Quang Chơn Nhơn.

Trong quyển sách "ĐẠO NGUYÊN CHÁNH NGHĨA" do Vĩnh Nguyên Tự in năm 1939, có in hình Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần văn Thụ, đề là :

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Minh
Thiết Quang Chơn Nhơn, Ngọc chiếu

với 2 câu liễn đặt ở 2 bên ảnh là :

CHƯỞNG khai Nho phái Tam Kỳ Đạo,
PHÁP hóa Thiền Tông Tứ giáo truyền.

Trong quyển sách Đạo Nguyên Chánh Nghĩa, Đức Ngọc Chưởng Pháp có giáng cơ 2 bài, trong đó có một bài kết liễu quyển sách, xin trích ra sau đây một đoạn:

Ngọc Thanh Quang (Tân An)
Đêm 16-4-Kỷ Mão (1939)
Đại Đạo thứ 14, giờ Hợi.

Bạch Hạc Đồng tử

Chào chư Hiền lưỡng ban.

Tiểu Thánh vâng sắc Ngọc Đế, chư Hiền thành tâm tiếp cầu Thiết Quang Chơn Nhơn giáng để ban hành bài Kết liễu của quyển kinh Đạo Nguyên Chánh Nghĩa. . . .

Vậy chư Hiền thành tâm tiếp kinh. Tiểu Thánh xuất ngoại.

Tiếp điễn:

Thiết Quang Chơn Nhơn

Thi:
THIẾT nghĩa trần gian giáng bút thần,
QUANG minh bỉnh chúc vị nhơn quần.
CHƠN tâm nhứt nhựt phong trào niệm,
NHƠN ngã hiệp hòa tự lập thân.

Lão chào chư Hiền lưỡng ban.

Lão thừa sắc Ngọc Hoàng giáng để ban hành bài Kết Liễu:

Ôi! Nhìn đất nước khách anh tài còn thốn thiếu,
Đoái Đạo mầu am hiểu có nào ai?
Muốn lập nên nền tảng Đạo Cao Đài,
Trường hợp tác phải chung vai chiết gánh.
Kìa thế cuộc, nghèo sút giàu, yếu thua mạnh,
Nọ trò đời khôn lấn dại, thế tranh quyền.
Miếng đỉnh chung, mùi phú quí lấp nẻo Thần Tiên,
Nơi Tửu Khí Sắc Tài, chốn cường quyền đoàn dân tộc.
Muốn dẹp những phong trào ác độc,
Mong đem đời trở lại cảnh hòa bình,
Kìa non nước, nọ luật hình, nên cạn nghĩ.
Đoạn Kết Liễu, Lão giải bày cho cạn lý,
Để âu ca ngày Nghiêu Thuấn góc Trời Nam.
Đọc kinh vàng nào sĩ tử chí học ham,
Coi một ít, óc phàm càng sáng suốt.

THI:
Kết cuộc kinh vàng rạng khắp nơi,
Liễu toàn Thánh bản để soi đời.
Đạo mầu cứu kẻ tầm nhàn sớm,
Nguyên thỉ dẫn người thoát khổ mơi.
Chánh lý anh hùng không đạp đất,
Nghĩa nhân liệt sĩ chẳng chung Trời.
Thánh tâm kim cổ xem cho tột,
Kinh điển phát ban đổi thế thời.
. . . . . . . . . . .
THĂNG