Lòng trần - Lòng tục
ID016851 - Tự Điển : Lòng trần - Lòng tục 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần L
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Lòng trần - Lòng tục

A: The vulgar heart.

P: Le coeur vulgaire.

Lòng: lòng dạ. Trần: bụi, chỉ cõi trần. Tục: tầm thường thấp kém, chỉ cõi trần.

Lòng trần, đồng nghĩa Lòng tục, là lòng dạ còn có tính cách phàm tục, tức là lòng dạ còn ham mê mùi trần tục.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
- Lòng trần dầu muốn phong ba dứt.
.. ... ..
.. ... ..
- Trau gương hạnh đức pha lòng tục.