Tiên tục

仙俗

A: Immortal and layman.

P: Immortel et laïque.

Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Tục: phàm tục.

Tiên tục là người Tiên kẻ tục, khác hẳn nhau.