Thiên tải nhứt thời
ID020193 - Tự Điển : Thiên tải nhứt thời 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên tải nhứt thời

千載一時

A: Once in a thousand years.

P: Une fois dans mille ans.

Thiên: Một ngàn. Tải: năm. Nhứt: một. Thời: lúc.

Thiên tải nhứt thời là ngàn năm một thuở.

Thiên tải nan phùng: Ngàn năm khó gặp.