7.- Bát Nương Diêu Trì Cung.
ID027383 - Chương : 7.- Bát Nương Diêu Trì Cung. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

7.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

7. Giáo Tông Đường, 25-5-Đinh Dậu (dl 22-6-1957), lúc 20 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Đạo.
Hầu đàn: Chức sắc nữ phái.

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào Đại tỷ, Tam Ca, anh Tiếp Đạo và chư hiền muội, chư Đạo hữu.

Đại tỷ, em xin toàn cả Chức sắc nữ phái lúc nầy nên gắng công học Đạo để dọn mình cho xứng đáng là bực hướng đạo của nhơn sanh và đối với các tôn giáo khác, không thẹn mình là con cái của Đức Diêu Trì Kim Mẫu trong cửa Đại Đạo.

Em xin cả thảy bình thân.

Không lẽ Đạo đã lập thành hơn 30 năm mà bên nữ phái không có bực học hỏi và quan niệm về đạo đức một cách siêu việt. Nếu một ngày kia sẽ mở tại vùng Thánh địa một Hội Công đồng các tôn giáo trong nước và phải chọn người để thay mặt cho nữ phái đặng đối chọi lý thuyết với các tôn giáo và chi phái thì các hiền muội mới tính sao ?

Em phân cho đại tỷ biết từ mấy chục năm nay, những người dìu Đạo vẫn sơ sót về phần dạy Đạo, nhưng nay cần phải bổ khuyết. Ngày giờ nhặt thúc, đừng bỏ trôi qua uổng lắm. Phải học hỏi và lập công bồi đức nâng mình xứng đáng với phẩm chức để phục vụ nhơn sanh mới trọn câu phổ độ.

Nay tiện thiếp cho ít đề tài để cho Chức sắc nữ phái trong phẩm Giáo Hữu và Giáo Sư làm bài luận Đạo, chừng nào làm rồi, đại tỷ góp đủ giao cho anh Tiếp Đạo chấm vở giùm em, những bài nào được ưu điểm thì đọc cho em nghe kỳ đàn tới, những bài nào em đồng ý thì được đọc giữa Đền Thánh làm bài thuyết đạo.

Đây đề tài :

1.- Người hành đạo phải làm phận sự thế nào mới tạo nên công quả xứng đáng đối với nhơn sanh và một công nghiệp đáng kể đối với Đức Chí Tôn, với Đạo ?

2.- Thế nào là chủ nghĩa vị ngã ? Chủ nghĩa nầy khác với chủ nghĩa vị tha làm sao ? Trên đường độ chúng phải thật hành chủ nghĩa nào đặng giải thoát nhơn loại ?

Tiện thiếp cho hạn kỳ 15 ngày. Đại tỷ đừng sợ Chức sắc không hiểu, cứ cố tâm rồi thấy dễ dàng và sẽ nhờ đó mà sáng suốt.

Tiện thiếp kính chào chung cả.

THĂNG.